СМИ Хемчиктин сылдызы

По официальным данным*
Регистрационные данные по состоянию на 18 октября 2019 года
СМИ:Хемчиктин сылдызы
Форма распространенияпечатное СМИ газета
Регистрация СМИ ПИ № ТУ 24 - 00921 от 15 июля 2015 года
Адрес редакции:668040 РеспубликаТыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чадамба, д. 20
Территория распространения:Республика Тыва
Учредители
  • Администрация муниципального района "Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва"
    ИНН 1712000203
Языки распространения:русский, тувинский
Краткая справка:

Средство массовой информации "Хемчиктин сылдызы" зарегистрировано 15 июля 2015 года в форме распространения "печатное СМИ газета". Выдано свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 24 - 00921 от 15.07.2015.

Адрес редакции СМИ

Отзывы

Мону ундуруп болур бе?

Экии! Амыдырал чуртталгам аайы биле Томск хоорайда чедип келгеш мында кааш хона бердим. Маңаа кайгамчык ава, кырган- аваның дугайында бижикседим. Куулар Ульяна Дамдыновнаның сүттүг шайын аартап, арыг- силиг, чылыг - чымчак орун -дѳжээнге дыштанып болгаш арга- сүме, ачы- дузазын кѳргеннер Тывавыста хѳй боор. Ол «Саяны» деп бажыңчыткан тыва аалчылар бажыңын бодунуң күжү биле мында ажыткан. Маңаа колдуунда ѳѳренип аар дээн аныяк- оскенеривис болгаш хѳй кезиинде эмчилеп келген аалчылар доктаар. Ѳске черге чорааш кижи могап- шылап, сагыш- сеткили даа дүвүрей бээр. Бо аалчылар бажыңынга кижи бодунун бажыңы ышкаш хостуг, артык дааш шимээн чок арыг-силиг. Бир кежээ стол кырында кызыл папканы номчуй бердим. Ында аалчылар бажыңының ажыттынган тѳѳгүзүн база чылдагаанын тайылбырлап бижээн болду. Ульяна Куулар бодунуң кадыының байдалы биле Томск хоорайда чуртап чоруур. Тѳрээн Тывазынга база чонунга бердингенин болгаш ханы ынаан бодунун шүлүктеринде илереткен. Ам «Ынак Тывам» деп шүлүүн номчуп таныжып кѳрүңерем.

Ынак Тывам

Ыракта мен, сырынналып ырладым,
Ынак Тывам сагынгаштың ыгладым
Ырым болдуң, карактарым чаштары,
Ышкам сеткил чажырттынган утказы

Ак-кѳк дээриң талыгырда делгемин
Арга-арыың, артыш-айдыс тыныжың,
Аргаланып, сактыышкындан адырлып,
Аакталган чүрээмейге шыгжадым

Тѳрээн чурттум, чурумалдыг чаражын
Дѳмейлээш-даа ѳске черден тыппадым
Тоолчургу, ырым болган Ораным
Тѳлүң бо хүн ием ышкаш сагындым

Аржаан сууңну аа сүт дег ишсимзе,
Арыг шыкка аңдааштанып чытсымза,
Арткан санныг назынымны узадып,
Ам бир каттап сенээ чассып четсимзе!

Ульяна Куулар, ноябрь 2016 г . Томск

Ульяна Кууларның бо шүлүүнге Аяна Монгуш аялганы бижээн.
Ульяна Куулар- ёзулуг Тыванын тѳлептиг патриот кызы. Чеже кижи ооң бажыңындан эртем билиг чедип, сегип үнмээн дээр. «Чонумга ынак болгаш оларның амыдырал - чуртталгазынга бичии даа болза дузам, үлүг- хуум боор болзун, чонум аас-кежиктиг кадык-ла болзун деп эртенниңне шайым чажып чалбарып чоруур мен»- деп боду даң бажында мээң биле аяк-шайны аартап ора чугаалады. Аңаа чоргаарланып, мындыг буянныг авам ышкаш аваның чагыг сүмезин дыңнап ора човулаңныг аарыгдан эмненип уне бээр мен деп хей адым кодурлуп, бодалдарым сергеп келди.

Добавить отзыв

все отзывы о СМИ

Если регистрировались на сайте, сделайте быстрый Вход

*Сведения предоставлены Роскомнадзором России через открытые данные

Вход на сайт


  • Регистрация
  • Забыли пароль?